czwartek, 28 czerwca 2018

FKB XLVI: Shadespire & Probability

"Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" - brzmi zaproponowany przez QC temat czerwcowego FKB - inicjatywy, w ramach której blogerzy figurkowi prezentują swoje interpretacje zadanego hasła. Jako że ostatnio moją hobbystyczną wyobraźnię zaprzątają przede wszystkim rozgrywki w Warhammer Underworlds: Shadespire, podszedłem do Karnawału właśnie od tej strony.

"All roads lead to Rome" - is the topic proposed by QC for June's MBC (an initiative in which wargames bloggers present their interpretations of the given theme). I've been busy playing Warhammer Underworlds: Shadespire lately, so I decided to tackle the topic from its point of view. 

"Do jednego celu można dojść na różne sposoby" - tak znaczenie czerwcowego motto tłumaczy Wikisłownik. Nie znam zbyt wiele gier, które pasowałyby do tego sformułowania tak dobrze jak Shadespire. Wygrać tu można zarówno uskuteczniając dzikie szarże, jak i czając się po kątach. Mało tego, każda z 12 aktywacji wymaga podejmowania decyzji: Większą szansę przeżycia ma ludzik z dwoma unikami czy ten z jedną tarczą? Czy warto zakładać, że zadziała efekt związany z trafieniem krytycznym?

Wikidictionary explains June's motto as follows: "Different paths can take one to the same goal".  Hardly I know any game that fits this phrase as well as Shadespire. Here, you can win by charging recklessly as well as cowardly lurking in the corners. Moreover, each of 12 activations you got requires making decisions: Will a guy with two evasions have better chance of survival than the one with a shield? Is it thoughtful to assume your can count on effect that goes with a critical hit?

Innymi słowy: jak spośród wielu dróg do sukcesu wybrać tę najmniej krętą? Pomyślałem, że pomocne w odpowiedzi na to pytanie mogą być tabele pokazujące, jak rozkłada się prawdopodobieństwo sukcesu w shadespire'owych rzutach kością. Niech ilustracją tematu będzie pytanie, które mnie zainspirowało do jego poruszenia: lepiej zaatakować modelem, co rzuca na trafienie dwoma kostkami z szansą na sukces wynoszącą 50%, czy raczej tym, co rzuca 3 razy z prawdopodobieństwem równym 33%?

In other words: how to choose the least tortuous from among many routes to success? I thought that tables showing the probability of success of dice rolls in Shadespire could be a good signpost. The question that inspired me to tackle that topic was: Is it better to attack with model that rolls with a chance to hit of 50% or rather with one that rolls 3 dice with a probability of 33%?Poniższe tabelki prezentują, ile szans na co najmniej jeden sukces (ostatnia kolumna) mamy w zależności od liczby rzucanych kostek (pierwsza kolumna). Wszystko co dzieje się pomiędzy nimi pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo - kolejno kolumnami: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 sukcesów. Ułamek nad każdą z tabelek mówi, ile ścianek na kostce oznacza dla nas udany rzut. Ciągi symboli pod każdą z nich pokazują, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z takim właśnie prawdopodobieństwem (tj. co mamy mieć wyrzucić).

The following tables show how big chances for at least one success we have (last column), depending on the number of dice rolled (first column). Everything that happens between the columns shows what the probability is (successively by columns) for: 1, 2, 3, 4, 5 and 6 successes. The fraction above each table tells us how many sides of dice are interpreted as a successful throw. Symbols under each of tables show in what situations we deal with such a probability (ie. what are we to roll).


Czy więc bardziej opłaca się atakować zawodnikiem, który trafia na mieczykach (i krytykach), ale rzuca trzema kostkami (2/6), czy tym z dwoma kostkami trafiającymi na młotkach (i krytykach)(3/6)? Rzut oka - odpowiednio w trzeci i drugi wers ostatniej kolumny - mówi, że większe o 5 pp. szanse na co najmniej jeden sukces mamy na dwóch kostkach trafiających na młotkach. Dużą niespodzianką był dla mnie fakt, że przy rzucie na młotkach trzema kostkami szansa na sukces wynosi aż 88%. Żeby osiągnąć zbliżone prawdopodobieństwo na mieczykach trzeba by aż 5 kostek.

So, is it better to attack with a character who rolls three dice and hits on swords and crits (2/6), or the one with two dice hitting on hammers and crits (3/6)? A glance - respectively in the third and second verse of the last column - says that the chances of at least one success on two dice hitting on hammers are 5 pp. bigger. What was a big surprise to me is the fact that by throwing three dice hitting on hammers, the chance for success is as high as 88%. To achieve a similar probability with attack with sword characteristic, you would need as many as 5 dice.

Sprawa komplikuje się, jeśli zależy nam na trafieniu krytycznym. Z pomocą spieszy nam jednak kolejna tabelka. Widać w niej między innymi, że na czterech kostkach szansa na co najmniej jednego krytyka przekracza 50%. Co istotne - i co można wywnioskować sumując wartości w wersach - szansa na 6 krytyków na 6 kostkach jakaś tam jest - zera wynikają z zaokrąglenia.

The matter becomes more complicated if you want a critical hit. However, with the help of the next table it's not that bad. For example, it shows that the chance for at least one critic exceeds 50% when you roll 4 dice. What is important - and what can be deduced by adding up the values in the rows - there is a chance to roll 6 crits on 6 dice - zero results from rounding up the numbers.


Najwyższe uzyskiwalne w Shadespire prawdopodobieństwo, przy którym trzeba  jeszcze rzucać kostką wynosi 5/6. Zdarza się, gdy atakujemy na młotkach lub bronimy się na tarczach z dwoma supportami. Szansę na sukces w sytuacjach, gdy przed rzutem zorganizujemy aktywnemu zawodnikowi  wsparcie, ilustrują poniższe tabelki.

The highest probability of success achievable in Shadespire for which you still got to roll dice is 5/6. It happens while attacking on hammers or defending on shields with two supports. A probability of success in situations where you give support to a rolling character is shown in the following tables.


Poniżej plik zawierający wszystkie powyższe tabelki, tutaj także w formacie .pdf.

Below you can find all the tables in one picture, and here in .pdf file as well.


Ramki pożyczyłem z shadespire'owej ściągawki, a w tle wykorzystałem obrazek "Popękana sztuczna skóra" z www.freeimages.co.uk.

I borrowed the frames from Shadespire Reference Sheet and in background I used a picture of "crackled false leather background" from www.freeimages.co.uk.

4 komentarze:

  1. Fajny tekst. Na pewno przyda się w trakcie optymalizacji posunięć.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Bardziej niż się spodziewałem - na jednej z grup ktoś podrzucił wyniki dalej idących obliczeń, uwzględniających w ocenie powodzenia ataku także szanse obrony :D

      Usuń